Заказчики:

Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna, Mielno