Замовники:

Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna, Mielno